Ewaluacja InfoKulturyEwaluacja splotowa InfoKultury
Podręcznik z oprogramowaniem
Ewaluacja splotowa
Zmierz poziom kultury informatycznej!   Sprawdź jakość zajęć komputerowych!

Strategie ewaluacji

 Poznaj treść świetnego podręcznika do badań wartości procesów społecznych
 268 stron, indeks 700 haseł, 86 rycin, 17 tabel, 27 wzorów, 25 zadań + płyta CD
  Opis zawartości       Wydawnictwo Naukowe UAM       e-Księgarnia - Badania interdyscyplinarne
Techniki ewaluacji

Poznaj możliwości programu do analizy statystycznej
 Opis funkcji     Wykresy 


Pobierz plik i zainstaluj
 ZipInfoCult.exe  ~0,6 MB 
 

Mapa serwisu
Informacja o autorze
© Stanisław Ubermanowicz
All rights reserved
Prawa autorskie zastrzeżone
uberman@amu.edu.pl


Ewaluacja splotowa to nowa strategia oceniania zjawisk społecznych, diagnozowania stanów i prognozowania trendów, określania przyczyn i skutków,
ustalania wpływu czynników na efekty, wyznaczania jakości procesów oraz dynamiki przemian.

InfoKultura to splot poznawczych i afektywnych cech mentalnych – uświadomienia informatycznego i postaw społeczeństwa wobec komputeryzacji.
Do ewaluacji tych cech, do automatycznego przetwarzania danych, obliczania statystyk i tworzenia wykresów służy program InfoCult Analyser.

<body><h1>Ewaluacja</h1><P>Skrypt <i>Ewaluacja splotowa InfoKultury</i> i program <i>InfoCult Analyser</i> do oceny jakości cech i procesów. Teoria i praktyka. Ewaluacja demokratyczna - modele, pojęcia i definicje. Nowe strategie, metody i techniki ewaluacji. Tabele i wykresy. Statystyka i interpretacja.</P> <h3>Teoria ewaluacji splotowej</h3>Strategie oceniania &#8211; symptomy i kwantyfikatory wartości;<br>Charakterystyka ewaluacji &#8211; kluczowe metody i techniki;<br>Postawa i uświadomienie &#8211; ekstrakcja doznania i poznania;<br>Wzorzec narzędzia pomiarowego &#8211; Skala dwuważonych ocen;<br>Dwa wymiary wypowiedzi &#8211; komparacja wartości i ważkości;<br>Konstruowanie skali &#8211; dobór wskaźników i bodźców;<br>Optymalizacja skali &#8211; weryfikacja oznak empirycznych;<br>Przekroje analityczne &#8211; podzbiory cech i przypadków;<br>Sfery wartościowania &#8211; cechy jakościowe, miary ilościowe;<br>Uprzystępnianie wyników &#8211; konwersja poziomów ocen;<br>Porównywalność prób &#8211; indeksy, buforowanie;<br>Podstawy uogólnień &#8211; standardy ewaluatywne.<br> <h3>Praktyka ewaluacji splotowej</h3>Jak podjąć ewaluację &#8211; projekt badawczy;<br>Jak dobrać próbę &#8211; przekroje statystyczne;<br>Jak utworzyć narzędzie &#8211; budowa kwestionariusza;<br>Jak zbierać wypowiedzi &#8211; technika pomiaru;<br>Jak kodować wypowiedzi &#8211; strukturyzacja danych;<br>Jak przetwarzać dane &#8211; obliczenia statystyczne;<br>Jak konstruować tabele &#8211; strukturyzacja oznak;<br>Jak interpretować parametry &#8211; analiza ilościowa;<br>Jak odczytywać wykresy &#8211; wizualizacja oznak;<br>Jak interpretować symptomy &#8211; analiza jakościowa;<br>Jak formułować wnioski &#8211; synteza rezultatów.<br> <h3>Zmienne ewaluacji InfoKultury</h3><P>Wskaźniki &#8211; argumenty zmiennej losowej</P> &nbsp; Wypowiedzi &#8211; wartościowanie stwierdzeń<br> Składniki &#8211; komponenty zmiennych cząstkowych<br> &nbsp; Ocena | Aplauz &#8211; tak uczą, bo trzeba;<br> &nbsp; Ambicje | Intencje &#8211; chcę się uczyć i używać;<br> &nbsp; Spokój | Odpór &#8211; bez stresu i nałogu;<br> &nbsp; Osąd | Wgląd &#8211; wiem co i dlaczego;<br> &nbsp; Obycie | Pewność &#8211; poćwiczę, to potrafię;<br> &nbsp; Zdolność | Ogłada &#8211; co mogę, a co wolno;<br> Czynniki &#8211; dominanty zmiennych splotowych<br> &nbsp; Opinie | Poglądy &#8211; intuicja czy wiedza;<br> &nbsp; Motywacje | Wprawa &#8211; aspiracje i zaspokojenie;<br> &nbsp; Emocje | Rozwaga &#8211; impuls czy refleksja;<br> Wyniki &#8211; rezultaty zmiennych globalnych<br> &nbsp; Doznanie | Poznanie &#8211; afektywność i kognitywność;<br> &nbsp; Kultura &#8211; uogólnienie symptomów.<br> <h3>Eksploracja zasobów empirycznych ewaluacji</h3> InfoCult&#8482; Analyser &#8211; instalacja i uruchomienie;<br> &nbsp; Zasoby &#8211; menu operowania zbiorami;<br> &nbsp; Wczytaj &#8211; ładowanie zasobów;<br> &nbsp; Dołącz &#8211; kumulowanie danych;<br> &nbsp; Zapisz &#8211; archiwizacja zasobów;<br> &nbsp; Usuń &#8211; kasowanie zasobów;<br> &nbsp; Twórz &#8211; kreowanie sekwencyjne;<br> &nbsp; Kopiuj &#8211; ładowanie do schowka;<br> &nbsp; Pokaż &#8211; odtwarzanie ze schowka;<br> &nbsp; Drukuj &#8211; drukowanie zasobów;<br> &nbsp; Info... &#8211; informacje o programie;<br> &nbsp; English / Polish &#8211; zmiana języka;<br> &nbsp; Zamknij &#8211; wyłączenie programu.<br> <h3>Ewaluacja: Tabele &#8211; analiza statystyczna</h3> &nbsp; Przekroje &#8211; wybór zmiennych, miar i prób;<br> &nbsp; Wskaźniki &#8211; przetwarzanie argumentów;<br> &nbsp; Składniki &#8211; obliczanie komponentów;<br> &nbsp; Czynniki &#8211; obliczanie dominant;<br> &nbsp; Wyniki &#8211; obliczanie rezultatów.<br> <h3>Ewaluacja: Wykresy &#8211; wizualizacja graficzna</h3> &nbsp; Opcje &#8211; ustawianie atrybutów grafiki;<br> &nbsp; Średnie &#8211; wykres poziomów wartości;<br> &nbsp; Poziomy &#8211; wykres rozkładów HML;<br> &nbsp; Dyspersje &#8211; wykres rozrzutu i rozziewu;<br> &nbsp; Kierunki &#8211; wykres gradientu zmian ML;<br> &nbsp; Tendencje &#8211; wykres bilansu i trendu zmian;<br> &nbsp; Dynamika &#8211; wykres efektu i zasięgu fluktuacji. <h3>Ewaluacja: Miary chwilowe z pomiaru jednokrotnego</h3> &nbsp; Jakość | Intensywność &#8211; średnie oznak;<br> &nbsp; Rozziew &#8211; dysjunkcja oznak;<br> &nbsp; Odchylenia realne &#8211; dewiacja oznak;<br> &nbsp; Rozrzut &#8211; dyspersja oznak;<br> &nbsp; Spójność &#8211; koniunkcja oznak;<br> &nbsp; Wartość | Ważkość &#8211; średnie przeskalowane;<br> &nbsp; Baza | Norma &#8211; średnie oczekiwane;<br> &nbsp; Ufność realna &#8211; tolerancja średnich;<br> &nbsp; Poziomy HML &#8211; estymacja pozycji;<br> &nbsp; Skośność &#8211; asymetria rozkładu;<br> &nbsp; Częstość realna &#8211; estymacja rozkładu.<br> <h3>Ewaluacja: Miary dystansowe z pomiaru dwukrotnego</h3> &nbsp; Zmiana &#8211; przesunięcie rozkładu;<br> &nbsp; Zawiłość &#8211; nierównomierność zmian;<br> &nbsp; Bilans &#8211; równoważenie rozziewu;<br> &nbsp; Zbieżność &#8211; niwelacja niespójności;<br> &nbsp; Korelat &#8211; współzależność zmian;<br> &nbsp; Trend &#8211; intensywność zmian;<br> &nbsp; Fluktuacja &#8211; wahania wypowiedzi;<br> &nbsp; Przyrost | Spadek &#8211; amplitudy fluktuacji;<br> &nbsp; Zasięg &#8211; obwiednia fluktuacji;<br> &nbsp; Efekt &#8211; dynamika fluktuacji;<br><h3>Wyznaczniki jakości pomiarowej w ewaluacji</h3> &nbsp; Konkluzyjność &#8211; siła wnioskowania;<br> &nbsp; Selektywność &#8211; istotność różnicowania;<br> &nbsp; Trafność &#8211; słuszność wnioskowania;<br> &nbsp; Rzetelność &#8211; zróżnicowanie wewnątrzspójne.<br> <h3>Interpretacja zjawisk empirycznych w ewaluacji</h3>Względność wypowiedzi &#8211; poziomy odniesienia;<br>Rozproszenie oznak &#8211; analiza rozkładowa;<br>Miarodajność wskaźników &#8211; strefa zgodności;<br>Koherentność oznak &#8211; komparacja wskaźników;<br>Zmienność wypowiedzi &#8211; analiza różnicowa;<br>Współbieżność oznak &#8211; komparacja składników;<br>Harmonijność przemian &#8211; analiza gradientowa;<br>Dopasowanie procesów &#8211; bilansowanie przemian;<br>Wahliwość wypowiedzi &#8211; analiza indeksowa;<br>Rozbieżność zjawisk &#8211; komparacja czynników;<br>Efektywność procesów &#8211; dynamika przemian;<br>Powtarzalność wyników &#8211; formowanie przemian;<br>Wiarygodność wniosków &#8211; komparacja wyników.<br> <h3>Różne implementacje modelu-wzorca ewaluacji splotowej</h3>Wykorzystanie wzorca &#8211; ewaluacja InfoKultury;<br>Modyfikacja indykatum &#8211; ewaluacja MedioKultury;<br>Zmiana indykatum &#8211; ewaluacja Paleo- i NeoTelewizji;<br>Przystosowanie modelu &#8211; ewaluacja Nowej Matury;<br>Odmiana modelu &#8211; walidacja Kryteriów Oceniania;<br>Indeksy i wykazy;<br>Przypisy z literaturą źródłową i rozszerzającą;<br>Skorowidz, tabele, wykresy.</body>