Spis treści książki
Wprowadzenie Struktura opisu – selektywne czytanie tekstu
 Prawa autorskie – zasady używania pakietu
 Co to jest Ewaluacja? – wykładnia metody
 Co to jest InfoKultura? – wykładnia indykatum
Teoria ewaluacji splotowej Strategie oceniania – symptomy i kwantyfikatory wartości
 Charakterystyka ewaluacji – kluczowe metody i techniki
 Postawa i uświadomienie – ekstrakcja doznania i poznania
 Wzorzec narzędzia pomiarowego – Skala dwuważonych ocen
 Dwa wymiary wypowiedzi – komparacja wartości i ważkości
 Konstruowanie skali – dobór wskaźników i bodźców
 Optymalizacja skali – weryfikacja oznak empirycznych
 Przekroje analityczne – podzbiory cech i przypadków
 Sfery wartościowania – cechy jakościowe, miary ilościowe
 Uprzystępnianie wyników – konwersja poziomów ocen
 Porównywalność prób – indeksy, buforowanie
 Podstawy uogólnień – standardy ewaluatywne
Praktyka ewaluacji splotowej Jak podjąć ewaluację – projekt badawczy
 Jak dobrać próbę – przekroje statystyczne
 Jak utworzyć narzędzie – budowa kwestionariusza
 Jak zbierać wypowiedzi – technika pomiaru
 Jak kodować wypowiedzi – strukturyzacja danych
 Jak przetwarzać dane – obliczenia statystyczne
 Jak konstruować tabele – strukturyzacja oznak
 Jak interpretować parametry – analiza ilościowa
 Jak odczytywać wykresy – wizualizacja oznak
 Jak interpretować symptomy – analiza jakościowa
 Jak formułować wnioski – synteza rezultatów
 
Zmienne ewaluacji InfoKultury Wskaźniki – argumenty zmiennej losowej
    Wypowiedzi  – wartościowanie stwierdzeń
 Składniki – komponenty zmiennych cząstkowych
    Ocena | Aplauz  – tak uczą, bo trzeba
    Ambicje | Intencje  – chcę się uczyć i używać
    Spokój | Odpór  – bez stresu i nałogu
    Osąd | Wgląd  – wiem co i dlaczego
    Obycie | Pewność  – poćwiczę, to potrafię
    Zdolność | Ogłada  – co mogę, a co wolno
 Czynniki – dominanty zmiennych splotowych
    Opinie | Poglądy  – intuicja czy wiedza
    Motywacje | Wprawa  – aspiracje i zaspokojenie
    Emocje | Rozwaga  – impuls czy refleksja
 Wyniki – rezultaty zmiennych globalnych
    Doznanie | Poznanie  – afektywność i kognitywność
    Kultura  – uogólnienie symptomów
Eksploracja zasobów empirycznych InfoCult™ Analyser – instalacja i uruchomienie
 Zasoby – menu operowania zbiorami
    Wczytaj  – ładowanie zasobów
    Dołącz  – kumulowanie danych
    Zapisz  – archiwizacja zasobów
    Usuń  – kasowanie zasobów
    Twórz  – kreowanie sekwencyjne
    Kopiuj  – ładowanie do schowka
    Pokaż  – odtwarzanie ze schowka
    Drukuj  – drukowanie zasobów
    Info...  – informacje o programie
    English / Polish  – zmiana języka
    Zamknij  – wyłączenie programu
 Tabele – menu analizy statystycznej
    Przekroje  – wybór zmiennych, miar i prób
    Wskaźniki  – przetwarzanie argumentów
    Składniki  – obliczanie komponentów
    Czynniki  – obliczanie dominant
    Wyniki  – obliczanie rezultatów
 Wykresy – menu wizualizacji graficznej
    Opcje  – ustawianie atrybutów grafiki
    Średnie  – wykres poziomów wartości
    Poziomy  – wykres rozkładów HML
    Dyspersje  – wykres rozrzutu i rozziewu
    Kierunki  – wykres gradientu zmian ML
    Tendencje  – wykres bilansu i trendu zmian
    Dynamika  – wykres efektu i zasięgu fluktuacji
Parametry skali dwuważonych ocen Miary chwilowe z pomiaru jednokrotnego
    Jakość | Intensywność  – średnie oznak
    Rozziew  – dysjunkcja oznak
    Odchylenia realne  – dewiacja oznak
    Rozrzut  – dyspersja oznak
    Spójność  – koniunkcja oznak
    Wartość | Ważkość  – średnie przeskalowane
    Baza | Norma  – średnie oczekiwane
    Ufność realna  – tolerancja średnich
    Poziomy HML  – estymacja pozycji
    Skośność  – asymetria rozkładu
    Częstość realna  – estymacja rozkładu
 Miary dystansowe z pomiaru dwukrotnego
    Zmiana  – przesunięcie rozkładu
    Zawiłość  – nierównomierność zmian
    Bilans  – równoważenie rozziewu
    Zbieżność  – niwelacja niespójności
    Korelat  – współzależność zmian
    Trend  – intensywność zmian
    Fluktuacja  – wahania wypowiedzi
    Przyrost | Spadek  – amplitudy fluktuacji
    Zasięg  – obwiednia fluktuacji
    Efekt  – dynamika fluktuacji
 Wyznaczniki jakości pomiarowej
    Konkluzyjność  – siła wnioskowania
    Selektywność  – istotność różnicowania
    Trafność  – słuszność wnioskowania
    Rzetelność  – zróżnicowanie wewnątrzspójne
 
Interpretacja zjawisk empirycznych Względność wypowiedzi – poziomy odniesienia
 Rozproszenie oznak – analiza rozkładowa
 Miarodajność wskaźników – strefa zgodności
 Koherentność oznak – komparacja wskaźników
 Zmienność wypowiedzi – analiza różnicowa
 Współbieżność oznak – komparacja składników
 Harmonijność przemian – analiza gradientowa
 Dopasowanie procesów – bilansowanie przemian
 Wahliwość wypowiedzi – analiza indeksowa
 Rozbieżność zjawisk – komparacja czynników
 Efektywność procesów – dynamika przemian
 Powtarzalność wyników – formowanie przemian
 Wiarygodność wniosków – komparacja wyników
 
Różne implementacje modelu-wzorca Wykorzystanie wzorca – ewaluacja InfoKultury
 Modyfikacja indykatum – ewaluacja MedioKultury
 Zmiana indykatum – ewaluacja Paleo- i NeoTelewizji
 Przystosowanie modelu – ewaluacja Nowej Matury
 Odmiana modelu – walidacja Kryteriów Oceniania
Indeksy i wykazy Przypisy z literaturą źródłową i rozszerzającą
 Skorowidz z translacją słów kluczowych
 Spis rycin
 Spis tabel
 Informacja o Wydawnictwie UAM