Wykaz zdefiniowanych pojęć
Struktury pojęciowe Ewaluacja splotowa – model teoretyczny i odwzorowanie
 Skala dwuważonych ocen – model-wzorzec metodologiczny
 Ewaluacja jako proces – ocenianie wartościujące
 InfoKultura jako indykatum – splot uświadomienia i postaw
Pojęcia kluczowe cechy mentalne
    predyspozycje afektywne
    subdyspozycje kognitywne
 cele ewaluacji
    cele praktyczne
    cele teoretyczne
 doznanie
 ewaluacja demokratyczna
 indykatum
 kultura
 Kwestionariusz Kultury Informatycznej
 metodologia ewaluacji
 metody analizy
 metody syntezy
 narzędzia pomiarowe
 podmioty ewaluacji
 postawa
 poznanie
 problemy ewaluacji
    metodologiczne
    praktyczne
    teoretyczne
 przedmiot ewaluacji
    główny
    oboczny
 skala dwuważona
 standardy ewaluatywne
 statystyki ewaluacji
 strategia pomiaru
 strategie ewaluacji
    dwuważenie
    minimaksowa
    splotowa
 techniki ewaluacji
 wartościowanie
 uświadomienie
 uświadomienie informatyczne
 zakres czasowy ewaluacji
 zasięg przestrzenny ewaluacji
Pojęcia metodologiczne abstrahowanie
 addytywność wskaźników
 agregacja
 analiza ilościowa
 analiza jakościowa
 badanie
 bilans zmian
 bodźce-stwierdzenia
 definiowanie indykatum
 deskrypcja
 depolaryzacja
 dobór i weryfikacja wskaźników
 dwuwymiarowość
 ekspansja wskaźników
 eksplikacja
 eksploracja
 ekstrakcja
 generalizacja
 idealizacja
 implementacja
 indeksacja
 interpretacja
 introspekcja a ekstraspekcja
 jakość eksploracyjna
 jakość interpretacyjna
 justowanie estymatorów
 kalibracja skali
 komparacja oznak
 komplementarność wskaźników
 kompletność wskaźników
 koncypowanie dwubieżne
 kondensowanie prób
 konkluzyjność wskaźników
 konwersja skalowania
 kwalityfikacja a kwalityzacja
 kwantyfikacja a kwantyzacja
 kwantyfikatory
 kwestionariusz
 lokalizacja a globalizacja
 ocenianie różnicujące
 ocenianie sprawdzające
 ocenianie wartościujące
 ocenianie zatwierdzające
 oznaka
 percepcja a recepcja wykresu
 pomiar
 predykcja
 projekt badawczy
 próbkowanie
 reakcje-wypowiedzi
 retrospekcja a futurospekcja
 rozziew wypowiedzi
 rzetelność wskaźnikowania
 schemat ekstrakcji i interpretacji
 symptomy
 trafność wskaźników
 wartość a ważkość wypowiedzi
 ważenie zdań
 wskaźniki
 wskaźnik buforowy
 zasoby empiryczne
 zmienna
Pojęcia statystyczne amplituda
 analiza gradientowa
 analiza indeksowa
 analiza pozycyjna
 analiza rozkładowa
 analiza różnicowa
 asymetria
 cecha populacji
 częstość
 dewiacja
 dominanta
 dynamika
 dysjunkcja
 dyspersja
 estymacja
 fluktuacja
 indeksy
 intensywność
 grupy badawcze
 koniunkcja
 konkluzyjność
 konwergencja
 korelacja
 kresy skali
 kwantyfikatory selekcyjne
 kwantyfikatory kumulacyjne
 liczebność
 miara
 miary chwilowe
 miary dystansowe
    indeksowe
    różnicowe
 momenty absolutne
 momenty centralne
 momenty zwykłe
 nazwy parametrów
 normy
 odchylenia
 operatory działań
 parametr
 populacja
 poziom
 próby badawcze
 przedziały skali
 przekroje analityczne
 przypadki
 rozkład
 rozrzut
 rzetelność
 selektywność
 schemat agregacji i polaryzacji
 skośność
 standaryzacja
 symbole parametrów
 średnie
 tendencje
 trafność
 wektory a różnice
 ufność
 zawiłość
 zbiory danych
 zmiana