Strategie, metody, techniki
Strategie oceniania Ocenianie sprawdzające – standardy wymagań
 Ocenianie różnicujące – standardy osiągnięć
 Ocenianie zatwierdzające: walidacja – standardy zaleceń
 Ocenianie wartościujące: ewaluacja – standardy oczekiwań
Metody ewaluacji splotowej Ekstrakcja symptomów – rozwarstwienie indykatum
    Ekstrakcja | agregacja
 Ekspansja czasoprzestrzeni – pary kontrolne wskaźników
    Retrospekcja | futurospekcja
    Introspekcja | ekstraspekcja
 Koncypowanie dwubieżne – ścieżki i pary inferencyjne
    Kwantyfikacja | kwalityfikacja
    Abstrahowanie | kondensowanie
    Eksplikacja | predykcja
    Lokalizacja | globalizacja
Techniki ewaluacji splotowej Indeksacja symptomów – dobór optymalnych wskaźników
 Kwantyfikacja bodźców – redakcja i selekcja stwierdzeń
 Kwantyzacja stanów – próbkowanie natężenia cech
 Ustalanie znaku walencji – polaryzacja bodźców-stwierdzeń
 Minimaksowe ważenie zdań – weryfikacja wskaźników
 Justowanie estymatorów – normalizacja wskaźników
 Kalibracja narzędzia – wymiarowanie w skali wag i ocen
 Analiza dwuwymiarowa – rozziew jakości i intensywności
 Komparacja oznak – spójne składniki, niespójne czynniki
 Porównywanie obiektów – cechy grup, wartości wytworów
Wskaźnikowanie Próbkowanie indykatum – wskaźniki, bodźce-stwierdzenia
 Odzwierciedlanie indykatum – trafność wskaźników
 Zupełność próbkowania – kompletność wskaźników
 Pary kontrolne próbek – komplementarność wskaźników
 Agregowanie próbek – addytywność wskaźników
 Odtwarzanie indykatum – symptomy, reakcje-wypowiedzi
 Kwantyfikacja wypowiedzi – konkluzyjność wskaźników
 Konsystencja wypowiedzi – rzetelność wskaźnikowania
 Optymalizacja wskaźników – korekta bodźców-stwierdzeń
Wartościowanie Symptomy wartości – przejawy cech, stanów i zjawisk
 Poziomy ekstrakcji – czynniki, składniki, wskaźniki
 Poziomy skali dwuważonej – strefy, przedziały, progi
 Kwantyfikatory wartości – filtrujące wyznaczniki dobroci skali
 Strategie kwantyfikacyjne – indeksacja, kwantyzacja, kalibracja
 Sfery wartościowania – kwantyfikacja a kwalityfikacja
 Wartość wypowiedzi – wymiar jakościowy
 Ważkość wypowiedzi – wymiar intensywnościowy
 Rozziew i bilans zmian – komparacja dwu wymiarów skali
Wnioskowanie Struktury danych – macierze i schematy ekstrakcji
 Przekroje analityczne – kwerendy zmiennych i przypadków
 Analiza ilościowa – znaczenie i właściwości statystyk
 Analiza jakościowa – deskrypcja, eksplikacja, predykcja
 Synteza jakościowa – generalizacja, idealizacja
Uogólnianie Porównywalność efektów – indeksy, przedziały ufności
 Porównywalność grup – technika buforowania
 Źródła jakości eksploracji – problemy, narzędzia, próby, pomiary
 Źródła jakości interpretacji – zasoby, analizy, normy, standardy
 Stany bazowe i normujące – oceny deskryptywne i formatywne