Parametry, miary statystyczne
Język statystyki  Miary statystyczne – ogólne kategorie parametrów
 Parametr – splot nazwy, definicji, symbolu, wzoru i liczby
 Oznaczenia i działania – symbole, znaki i operatory
 Argumenty zmiennej losowej – elementy zbiorów, indeksy
Miary chwilowe  Kategorie miar – momenty zwykłe, centralne i absolutne
 Parametry bazowe – średnia arytmetyczna i kwadratowa
 Przeciętne, uśrednienie oznak – jakość a intensywność
 Niezgodność, dysjunkcja oznak – rozziew wypowiedzi
 Nieregularność, dewiacja oznak – odchylenia realne
 Rozproszenie, dyspersja oznak – rozrzut wypowiedzi
 Koniunkcja oznak – spójność kontrolnych par wskaźników
 Średnie przeskalowane – wartość i ważkość na skali ocen
 Średnie oczekiwane, standardy – baza i norma jako estymatory
 Różnice i tolerancja średnich – przedziały ufności realnej
 Estymacja pozycji momentów – oczekiwane poziomy HML
 Asymetria rozkładu z próby – skośność lewo- i prawostronna
 Estymacja rozkładu oczekiwanego – funkcja częstości realnej
Miary dystansowe  Kierunki zmian wskaźników – osie, bieguny i gradient przyrostu
 Przesunięcie rozkładu – zmiana jako baza analizy różnicowej
 Nierównomierność zmian – zawiłość kontekstu oddziaływań
 Wartościowość zmian – bilans osiągania konsensusu
 Konwergencja zmian – zbieżność, niwelacja niespójności
 Współzależność zmian – korelat, współczynnik autokorelacji
 Intensywność zmian – trend, wynikowy parametr tendencji
 Wahania wypowiedzi – fluktuacja jako baza analizy indeksowej
 Zmiana a fluktuacja – różnice statystyk a statystyki z różnic
 Różnice a wektory – składanie wektorów współosiowych
 Amplitudy fluktuacji – przyrost i spadek, indeksy przemian
 Obwiednia fluktuacji – zasięg, siła zewnętrznych oddziaływań
 Dynamika fluktuacji – efekt, wynikowy wyznacznik przemian
Wyznaczniki jakości pomiarowej Oznaki w ewaluacji – kwantytatywne właściwości zmiennych
 Symptomy w ewaluacji – kwalitatywne właściwości zjawisk
 Ocena jakości badań – kwantyfikatory selekcyjne i kumulacyjne
 Miara konkluzyjności – siła wnioskowania ze wskaźników
 Miara selektywności – test istotności zróżnicowania średnich
 Miara trafności badań – porównanie trendu zmian z efektem
 Rozdzielczość skali – zdolność różnicowania przypadków
 Koherentność skali – spójność kontrolnych par wskaźników
 Miara rzetelności skali – zróżnicowanie wewnątrzspójne
 Stosowność miary rzetelności – ewaluacja cech mentalnych
Wykaz parametrów z symbolami
Baza [B']
Bilans [±b]
Częstość realna
Efekt [±e]
Fluktuacja [F]
Intensywność [I]
Jakość [Q]
Konkluzyjność [c]
Korelat [±r]
Norma [N'']
Odch. realne [-d,+d]
Odch. standardowe
Poziomy [HML]
Przyrost [+e]
Rozrzut [d]
Rozziew [-b]
Rzetelność [r]
Selektywność [š]
Skośność [s]
Spadek [-e]
średnie [X] [Ÿ]
Trafność [â]
Trend [±t]
Ufność realna [-c,+c]
Wartość [V]
Ważkość [W]
Zasięg [e]
Zawiłość [±i]
Zbieżność [±c]
Zmiana [A]