Oznaki, interpretacja zjawisk
Zjawiska empiryczne Sposoby objaśniania oznak – strategia i taktyka interpretacji
 Oznaki chwilowe – zjawiska statyczne z pomiaru jednokrotnego
 Oznaki zmienności – zjawiska dynamiczne pomiaru różnicowego
 Oznaki fluktuacji – zjawiska dynamiczne pomiaru indeksowego
Oznaki chwilowe Wzorce parametrów – normy standaryzujące skalę
 Względne poziomy średnich – wartościowanie przez odniesienie
 Poziomy wysokie i niskie – trójpunktowa analiza frakcji HML
 Zróżnicowanie opinii – rozkładowa analiza konkluzyjności
 Koherentność wypowiedzi – miary spójności a pary kontrolne
Oznaki zmienności Zmienność wypowiedzi – różnicowa analiza poziomów średnich
 Współbieżność zmian – trójpunktowa komparacja składników
 Harmonijność zmian – analiza gradientowa wskaźników
 Dopasowanie procesów – analiza przemian w frakcjach HML
 Bilansowanie przemian – komparacja różnic, rozkładów, trendów
Oznaki fluktuacji Wahania wypowiedzi – indeksowa analiza fluktuacji
 Intensywność oddziaływań – amplitudy fluktuacji
 Efektywność oddziaływań – wektor wypadkowy fluktuacji
 Rozbieżność symptomów – komparacja tendencji czynników
Normalizacja i formowanie Efekty badań globalnych – porównywanie prób badawczych
 Rezultaty badań lokalnych – dynamika przemian na tle norm
 Powtarzalność wyników – wieloletnie formowanie przemian
 Wiarygodność wniosków – komparacja trendów i efektów