Przekroje, wybór kwerend
Sfery wartościowania Przekroje przez przypadki – klasy, grupy, ogół respondentów
 Przekroje przez zmienne – wskaźniki, składniki, czynniki, wyniki
 Kwerendy wyświetlanych parametrów statystycznych
Przekroje
Wybór statystyk Poziomy HML – wartości chwilowe z estymacji trójpunktowej
 Skośność – rzeczywista asymetria rozkładu empirycznego
 Rozrzut – rozproszenie wypowiedzi z estymacji przedziałowej
 Rozziew – niezgodność z opinią kwalifikowanej większości
 Spójność – wewnętrzna zgodność wskaźników kontrolnych
 Selektywność – rozdzielczość między dwoma poziomami cech
 Korelat – zależność między dwiema wypowiedziami badanych
 Bilans – stopień uzyskiwania konsensusu pomiędzy frakcjami
 Trend – wypadkowy wymiar zmian w trzech frakcjach HML
 Przyrost / Spadek – amplitudy wahań wypowiedzi w czasie
 Efekt – indeksowy wyznacznik skuteczności oddziaływań
 Konkluzyjność – wyznacznik siły wnioskotwórczej wskaźników
 Zawiłość – nierównomierność zmian w trzech frakcjach HML
 Zbieżność – miara niwelowania niespójności wypowiedzi
 Trafność – weryfikacyjny wyznacznik dobroci pomiarowej